• کتاب سکوت سراب منتشر شد

    کتاب سکوت سراب منتشر شد

    به گزارش ایلنا، این شاعر که کنیه «سراب» را برای خود برگزیده قبلا آثاری چون الگا و گوریگا که مضمون شعر دارد و «جلوی پاتو نگاه کن» با مضمون شناخت خانواده و آسیب‌های خانوادگی را به چاپ رسانده است. امین راست، فرزند پدر و مادری سخت کوش و کشاورز که معرف بسیاری از اهالی روستای